مقاله ترجمه شده نقش اخلاق بازاریابی هنجاری

مشخصات محصول
قیمت:33000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M842

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  نقش اخلاق بازاریابی هنجاری

عنوان کامل انگلیسی:

The role of normative marketing ethics

چکیده فارسی:

این مقاله اهمیت تفکر هنجاری در اخلاق بازاریابی را برجسته می کند و مسیر هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می دهد. این پژوهش با مقایسۀ اخلاق مثبت و هنجاری آغاز می شود. سپس، بحث مختصری از ادبیات  مربوط در این زمینه گنجانده شده است. استدلال های ارائه شده توسط کسانی که تمایل به جلوگیری از آنالیزهای هنجاری دارند مورد بررسی قرار گرفته است. چهار نوع نظریات اخلاقی هنجاری ارائه شده است: پیامدگرایی، اخلاق مبتنی بر وظیفه، اخلاق مبتنی بر قرارداد و اخلاق فضیلت مدار. این مقاله در راستای اخلاق بازاریابی هنجاری و رابطه ی مشتری با برند  هفت مسیر تحقیقاتی برای پژوهش های آتی ارائه می دهد.

کلیدواژگان: اخلاق، بازاریابی، تئوری هنجاری

Abstract

This essay highlights the importance of normative thinking in marketing ethics and proposes avenues for future research. It begins with contrasting positive and normative ethics. Then, a brief discussion of the literature in the field is included. Arguments offered by those who tend to avoid normative analysis are examined. Four types of normative ethical theories are presented: consequentialism, duty-based ethics, contract-based morality, and virtue ethics. The essay concludes with seven future research directions for normative marketing ethics and customer-brand relationships.

Keywords: Ethics,Marketing,NormativeTheories

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد