مقاله انگلیسی با ترجمه اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت

دسته بندی: -

قیمت: 31000 تومان

تعداد نمایش: 376 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H360

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه ۲۰۱۸ :  اختیارات حسابداری و پاداش نقدی مدیر اجرایی: بررسی تجربی از حاکمیت شرکتی، رتبه بندی اعتباری و ارزش شرکت

عنوان انگلیسی:

Accounting discretion and executive cash compensation: An empirical investigation of corporate governance, credit ratings and firm value

چکیده فارسی:

این مطالعه بر پاداش مدیر اجرایی که به صورت نقدی دریافت می کند، تمرکز دارد. این پژوهش ارتباط بین پاداش مدیر اجرایی و حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود، اقلام تعهدی اختیاری و ارزش شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین به بررسی امکان به کارگیری شیوه های دستکاری (تقلب) در درآمد،  هنگامی که رتبه بندی اعتباری فعلی با رتبه بندی مورد انتظار متفاوت باشد ، می پردازد. این مطالعه نشان می دهد که پادش نقدی مدیر اجرایی به طور منفی با حاکمیت شرکتی ارتباط دارد. تحلیل های بعدی نشان داد، اندازه شرکت و بدهی شرکت، رابطه منفی با پاداش مدیر اجرایی دارند در مقابل، یک رابطه مثبت بین پاداش مدیر اجرایی با  رشد بالای شرکت گزارش شده است. پاداش نقدی مدیر اجرایی رابطه مثبت با تعهدات اختیاری و رابطه  منفی با ارزش شرکت دارد. شرکت هایی که پرداخت پاداش نقدی می کنند، احتمالا درگیر دستکاری درآمدها ، هنگامی که رتبه بندی اعتباری فعلی با رتبه بندی مورد انتظار متفاوت باشد ، می شوند. آنها نیز احتمالا درگیر دستکاری درآمد با قصد بازگشت به رتبه بندی اعتباری مورد انتظار خواهند شد زمانی که رتبه بندی فعلی  نامشخص است.

کلیدواژگان :پاداش نقدی مدیر اجرایی، حاکمیت شرکتی، هموارسازی سود، تعهدات اختیاری، رتبه بندی اعتباری، ارزش شرکت

Abstract

This study focuses on executive compensation that takes the form of cash. It examines the association between executive compensation and corporate governance, income smoothing, discretionary accruals and firm value. It also investigates the possibility of employing earnings manipulation practices when current credit ratings differ from their expected ratings. This study shows that executive cash compensation is negatively associated with corporate governance. Analyst following, company size and debt are negatively related to executive compensation. In contrast, a positive association has been reported for high growth. Executive cash compensation is positively associated with discretionary accruals and negatively with firm value. Firms that pay cash compensation are likely to engage in earnings manipulation when their actual credit ratings differ from their expected ratings. They are also likely to engage in earnings manipulation with the intent of returning to an expected credit rating when the current ratings have drifted.

Keywords Executive cash compensation,Corporate governance,Income smoothing,Discretionary accruals,Credit ratings,Firm value