مقاله ترجمه شده اثر آمیخته بازاریابی (۷Ps) بر رضایت گردشگران

مشخصات محصول
قیمت:45000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1579

نام ناشر (پایگاه داده): ResearchGate

نام مجله:   THE COST AND MANAGEMENT

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  اثر آمیخته بازاریابی (۷Ps) بر رضایت گردشگران: مطالعه ای بر روی کومیلا

عنوان کامل انگلیسی:

The Effect of Marketing Mix (7Ps’) on Tourists’ Satisfaction: A Study on Cumilla

چکیده فارسی:

گردشگری یک صنعت سریع الرشد و چند بعدی بوده و به بخش مهمی در بنگلادش تبدیل شده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی (۷Ps) بر رضایت گردشگران است. داده های این مقاله با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته شامل نمونه ۵۰ نفری از منطقه کومیلا بنگلادش جمع آوری شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS-22 و با استفاده از تکنیک های آماری همبستگی و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. یافته‌های این مطالعه نشان داد که از هفت عنصر آمیخته بازاریابی، پنج عنصر با رضایت گردشگر ارتباط مثبت دارد، اما فعالیت‌های تبلیغاتی و فرآیند گردشگری کومیلا برای گردشگر رضایت‌بخش نبود. بنابراین توصیه هایی برای بهبود شرایط آتی و قرار گرفتن این مکان در مرکز توجه گردشگران ارائه شده است.

کلمات کلیدی: رضایت گردشگران، آمیخته بازاریابی، ۷Ps، کومیلا، بنگلادش.

Abstract

Tourism is a fast growing and multidimensional industry and it becomes an increasingly important sector in Bangladesh. The main intent of this study is to examine the effect of marketing mix (7Ps) elements on tourist’s satisfaction. The data of this paper were collected by using structured questionnaire from sample of 50 people from Cumilla district of Bangladesh. Data were analyzed with the help of software SPSS-22 version by using the statistical techniques correlation and regression. The findings of the study showed that five out of seven marketing mix elements were positively related to tourist’s satisfaction but the promotional activities and tourism process of Cumilla were not satisfactory to the tourist’s. So some recommendations have been given for future improvement and to position this place in the heart of tourist’s destination.

Keywords: Tourists’ Satisfaction, Marketing Mix, 7Ps’,Cumilla, Bangladesh.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد