مقاله ترجمه شده اثر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتری در زمینه گردشگری شهر توموهون

مشخصات محصول
قیمت:59000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1574

نام ناشر (پایگاه داده): Granthaalayah

نام مجله:   International Journal of Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  اثر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتری در زمینه گردشگری شهر توموهون

عنوان کامل انگلیسی:

Marketing mix effect on customer satisfaction on the tourism in tomohon city

چکیده فارسی:

انگیزه/زمینه: رضایت مصرف کننده برای یک منطقه گردشگری بسیار حائز اهمیت است، زیرا تعیین کننده توانایی و سطح سودی است که می تواند به دست آورد. همچنین توجه به مواردی که پتانسیل تأثیرگذاری بر رضایت مصرف کننده را دارند، از جمله آمیخته بازاریابی ضروری است. این مطالعه جنبه‌هایی از آمیخته بازاریابی که بر رضایت مصرف‌کننده در جاذبه‌های گردشگری در شهر توموهون تأثیر می‌گذارد را مورد بحث قرار می‌دهد. هدف این مطالعه تعیین تأثیر آمیخته بازاریابی بر رضایت مشتری است. آمیخته بازاریابی  مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که شرکت ها برای دستیابی به اهداف در بازارهای هدف استفاده می کنند. آمیخته بازاریابی شامل محصولات متغیر ، قیمت ، مکان  و تبلیغات است. رضایت مصرف کننده احساس لذت یا ناامیدی مشتری است که پس از مقایسه ادراکات از عملکرد یک محصول و انتظارات آن به وجود می آید.

روش: در این پژوهش تکنیک‌های جمع‌آوری داده‌ها شامل مشاهده، مصاحبه و فهرستی از سؤالات ارائه‌شده به مصرف‌کنندگان یا مهمانان در مورد موضوع مورد مطالعه بود. متغیرهای اندازه گیری شده عوامل آمیخته بازاریابی شامل محصول (X1)، قیمت (X2)، مکان (X3) و تبلیغات (X4) و رضایت مشتری (Y) هستند. روش تحلیلی مورد استفاده، تحلیل رگرسیون خطی چندگانه است.

یافته ها: از نتایج تجزیه و تحلیل، مقدار ضریب تعیین (r2)  برابر با ۰٫۸۸۹ به دست آمد. که نشان می دهد عوامل آمیخته بازاریابی به میزان ۹/۸۸ درصد در تغییر (نوسان) رضایت مصرف کننده نقش دارند در حالی که ۱/۱۱ درصد باقی مانده توسط عوامل دیگر توضیح داده می شود.

جمع بندی: از نتایج تحقیق، مقدار ضریب همبستگی (r) برابر با  ۰٫۹۴۳ (۹۴٫۳%) یا نزدیک به ۱ (۱۰۰%) است که نشان دهنده وجود رابطه بسیار نزدیک و مثبت بین آمیخته بازاریابی و رضایت مصرف کننده است.

کلید واژه ها:آمیخته بازاریابی، رضایت مشتری

Abstract

Motivation/Background: Consumer satisfaction is very important for a tourist spot, because it determines the ability and level of profit it can achieve. Because it is necessary to pay attention to things that have the potential to affect consumer satisfaction, including the Marketing Mix. This study discusses the aspects of the marketing mix that affect consumer satisfaction at tourist attractions in the city of Tomohon. The aim is to determine the effect of the Marketing Mix on Customer Satisfaction. Marketing Mix (Marketing Mix) is a set of marketing tools that companies use to achieve goals in target markets. Marketing Mix includes variable Product (Product), Price (Price), Place (Place) and Promotion (Promotion). Consumer satisfaction is the feeling of pleasure or disappointment of a customer that arises after comparing perceptions of the performance of a product and its expectations.

Method: In this study, the data collection techniques used were observation, interviews and a list of questions given to consumers or guests on the object under study. The variables measured are the factors of the marketing mix including product (X1), price (X2), place (X3) and promotion (X4), and customer satisfaction (Y). The analytical method used is Multiple Linear Regression Analysis.

Results: From the analysis results obtained the value of the coefficient of determination (r 2) of 0.889; which shows that the factors of the Marketing Mix have a contribution or proportion of the contribution to the variation (fluctuation) of Consumer Satisfaction by 88.9%, while the remaining 11.1% is explained by other factors.

Conclusions: From the research results, the value of the Correlation Coefficient (r) is 0.943 (94.3%) or close to 1 (100%), which indicates that there is a very close and positive relationship between the Marketing Mix and the Consumer Satisfaction.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد