مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای

دسته بندی:

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 411 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۶  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M362

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای: یک مطالعه میان فرهنگی بین کارکنان ژاپنی و آمریکایی

عنوان انگلیسی:

Influences of organizational communication tactics on trust with procedural justice effects: A cross-cultural study between Japanese and American workers

چکیده فارسی:

این مطالعه روابط ممکن بین فنون ارتباط سازمانی محیط کار، احساس کارکنان نسبت به اعتماد و ادراک کارکنان از عدالت رویه‌ای را در نظر می‌گیرد. داده­های خام به وسیله پرسش نامه جمع آوری شده اند و مدل معادلات ساختاری (SEM) برای آشکار کردن روابط مورد استفاده قرار گرفته است. موضوع مورد مطالعه در این مطالعه کارکنان ژاپنی (N=417) و کارکنان آمریکایی (N=519) بودند. که در اواخر ماه می‌سال ۲۰۰۴ میلادی مورد بررسی قرار گرفتند.

هم برای کارکنان ژاپنی و هم برای کارکنان آمریکایی، عدالت رویه‌ای ادارکی به طور مثبتی به وسیله فنون ارتباط عقلایی، و به طور منفی به وسیله فنون ارتباط سخت تحت تأثیر قرار گرفته است. و فنون ارتباط نرم با عدالت رویه‌ای ادارکی ارتباطی نداشته است. در مورد کارکنان ژاپنی، این یافت شده است که: بعد از کنترل به وسیله عدالت رویه‌ای ادراکی، فنون ارتباط نرم، عقلایی و سخت، بر روی اعتماد به طرق مختلفی تأثیر داشته اند: به ترتیب، به طور مثبت، به طور مثبت و به طور منفی. بنابراین، عدالت رویه‌ای ادارکی به طور کمی اثر میانجی بر روی روابط بین فنون ارتباط سخت و عقلایی و اعتماد دارد.

در مقابل، برای آمریکایی ها، روابط مستقیمی بین فنون ارتباط و اعتماد وجود ندارد، بلکه، اثرات غیرمستقیمی از فنون ارتباط سخت و عقلایی به وسیله عدالت رویه‌ای ادراکی به عنوان یک میانجی کامل، وجود دارد. اثر این سه فنون ارتباطی بر روی اعتماد برای کارکنان ژاپنی نسبت به همتاهای آمریکایی­شان خیلی قوی تر است. از طرف دیگر، اثر فنون ارتباط سخت و عقلایی بر روی عدالت رویه‌ای ادراکی و نیز اثر عدالت رویه‌ای ادراکی بر روی اعتماد برای کارکنان آمریکایی از همتاهای ژاپنی شان خیلی قوی تر است. بر اساس این نتایج، بعضی مفاهیم نظری و عملیاتی ارائه شده است.

مقدمه

این مطالعه تفاوت‌ها و شباهت‌های بین سازمان‌های ژاپنی و آمریکایی را در موضوع ارتباط مافوق-زیردست (برای مثال، فنون ارتباط سازمانی)، عدالت سازمانی ادراکی (برای مثال، عدالت رویه ای) و اعتماد زیردستان نسبت به مافوقشان را نشان می‌دهد.به طور ویژه، اهداف این مطالعه بررسی سه موضوع زیر است:

چه نوعی از فنون ارتباط سازمانی اثرات مستقیم یا غیر مستقیم بر روی اعتماد زیردستان نسبت به مافوق¬شان دارد؟

چه مفاهیمی از عدالت رویه‌ای بر روی روابط بین فنون ارتباط و اعتماد اثر می‌گذارد؟

چه تفاوتی در روابط بین فنون ارتباط، عدالت رویه‌ای ادراکی و اعتماد، میان کارکنان ژاپنی و آمریکایی وجود دارد؟

برای مثال: اخبار بد، مثل عدم پذیرش طرح‌ها یا غیر منتظره بودن ارزیابی‌های عملکرد پایین، که می‌تواند از توسعه مفاهیم بی عدالتی و ایجاد بدگمانی در کارکنان نسبت به کارفرمایان ناشی شود. اگرچه، ارتباط خوب می‌تواند چنین واکنشی را در کارکنان کم کرده و یا معکوس کند. از طرف دیگر، ارتباط خوب می‌تواند بر روی اعتماد کارکنان بدون داشتنهرگونه ارتباط مستقیم بین فنون ارتباط و اعتماد، اثر بگذارد. بنابراین، انواع معینی از فنون ارتباط یا عدالت رویه‌ای ادراکی یا هر دوی این‌ها می‌تواند اثری مستقیم بر روی اعتماد داشته باشند. بعد از بازنگری ادبیاتی در این قسمت مشخص می‌شود که، این مطالعه پیرامون روابط ممکن بین فنون ارتباط و عدالت رویه‌ای و اعتماد بررسی و بحث می‌کند و فرضیات بر اساس روابط بین فنون ارتباط، عدالت رویه‌ای ادراکی و اعتماد ایجاد و آزمون شده است.

 

۱٫۱٫فنون ارتباط سازمانی

مفهوم ارتباط سازمانی به وسیله یاماگوچیبر اساس مطالعات فنون نفوذ ایجاد شده است. فنون نفوذ عبارتند از: فنونی که به وسیله افراد در کار برای نفوذ بر کارفرمایان¬شان، همکاران و زیردستان استفاده می‌شود (Kipnis, Schmidt, & Wilkinson, 1980, p. 440). با توجه با این تعریف، این مطالعه فنون ارتباط را به عنوان چگونگی ارتباط کارفرمایان با زیردستان به منظور نفوذ و تغییر نگرش‌های زیردستان و ترغیب آن‌ها به پذیرش بعضی از التزام¬ها، نتایج یا تصمیماتی که توسط کارفرما یا توسط سازمان ایجاد شده است، تعریف می‌کند. بنابراین، تمرکز بر روی ارتباط رو به پائین است.